Ochranna osobních údajů

Smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti SimpleHire Ltd obsahují postupy ochrany osobních údajů využívané společnosti SimpleHire Ltd.. Chcete-li získat další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti SimpleHire Ltd., pročtěte si níže uvedené informace. Ochrana soukromí a osobních údajů našich klientů je naší nejvyšší prioritou. Projděte si následující Prohlášení o ochraně osobních údajů, které srozumitelně vysvětluje, jakým způsobem společnost SimpleHire Ltd. shromažďuje, zpracovává, ukládá a chrání vaše informace. Používáním této webové stránky nebo otevřením účtu udělujete společnosti SimpleHire Ltd. souhlas se zpracováním, shromažďováním, ukládáním a využitím osobních údajů společností Doocv popsaným níže. Tyto zásady vysvětlují, jak společnost SimpleHire Ltd. nakládá s osobními údaji, které můžeme shromažďovat a získávat, včetně údajů souvisejících s využitím našich služeb nebo produktů v minulosti.

Za osobní údaje jsou považovány identifikační údaje, například jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, a takové údaje, které nejsou jinak veřejně dostupné. Tyto zásady se nijak netýkají praktik společností, které společnost SimpleHire Ltd. nekontroluje nebo nevlastní, a jednotlivců, které společnost SimpleHire Ltd. neřídí. Společnost SimpleHire Ltd. umožňuje uživatelům generovat souhrny online na základě jimi poskytnutých dat.

Změny a podmínky tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů


Společnost SimpleHire Ltd. si vyhrazuje právo toto ujednání kdykoli změnit. Používání služby Doocv.cz po provedení jakýchkoli změn ustanovuje toto ujednání za závazné a váš souhlas s tímto ujednáním za upravený. Vaše další používání webové stránky značí váš souhlas s jakýmikoli změnami a ustanovuje toto ujednání za závazné a váš souhlas s ujednáním za kladný. Máte-li dotazy nebo připomínky k těmto zásadám, napište na adresu info@doocv.cz . Do pole předmětu e-mailu napište heslo „Doocv ochrana osobních údajů“ (Zásady ochrany osobních údajů společnosti Doocv). Doporučujeme vám tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času kontrolovat, aby vám neunikly žádné provedené změny.

Shromažďování a využití informací o uživatelích


Společnost Simplehire Ltd. shromažďuje informace (jméno, kontaktní údaje, jako například e-mail, telefon, předešlá zaměstnání, záznamy o vzdělání, a další informace týkající se povolání a předcházejících zaměstnání nebo osobního profilu) od svých uživatelů za účelem vytvoření souhrnů a mimo to také v případech, kdy je takové shromažďování informací požadováno (a) federálním, národním nebo mezinárodním právem, (b) na základě předvolání nebo soudního příkazu, (c) na základě písemného souhlasu uživatele, nebo (d) v souvislosti s jakýmikoli dalšími právními záležitostmi, například při vzniku etických konfliktů a skutečně naléhavých případů.

V případě, kdy uživatel zvolí v uživatelském menu variantu, že nechce zveřejnit své CV pro potencionální zaměstnavatele. Společnost Simplehire nebude informace o uživatelích prodávat, sdílet ani propůjčovat žádným jiným třetím stranám. Žádné osobní informace ani údaje o uživatelích nebudou po odstranění příslušným vlastníkem uchovávány, přičemž odstranění je pro uživatele služby Doocv snadno dostupná a neskrývaná možnost. Pokud subjekt úplně obdrží službu Doocv, budou údaje o společnosti a produktu, včetně IP adresy, technologie, oprávnění, značky, uživatele, souhrnu a dalších údajů, všech závazků, včetně zabezpečení, ochrany osobních údajů a ochrany dat, předány subjektu od společnosti Doocv a jejích majitelů.

V případě kdy uživatel zvolí ostatní varianty registrace, tedy možnosti statusu, v sekci požadavky na zaměstnání a) aktivně hledám zaměstnání (chci být osloven), b) prací aktivně nehledám (můžete mě oslovit), c) práci mám (můžete mě překvapit s nabídkou práce), d) nechci dostávat žádnou nabídku práce (nechci se zobrazovat v seznamech) souhlasí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Registrací na Doocv.cz souhlasíte s uchováváním Vámi zadaných osobních dat za účelem nabízení relevantního zaměstnání. Registrací rovněž souhlasíte s použitím Vámi zadaných údajů pro poskytnutí personálním agenturám a dalším firmám za účelem nabídky zaměstnání. Zaregistrovaný uživatel má právo požádat provozovatele služby Doocv.cz o trvalé smazání svých údajů z databází provozovatele služby. Uživatel registrací dává provozovateli právo zasílat mu oznámení či informace prostřednictvím emailu a SMS zprávy na telefon.

Vyzrazení informací


Společnost Doocv nebude zveřejňovat, prodávat, sdílet ani propůjčovat osobní údaje o vás ani jiných lidech nebo nepřidružených společnostech mimo případy související s poskytováním služeb, o které sami požádáte, s vaším souhlasem nebo v následujících situacích, které si zvolíte ve statusu:
• aktivně hledám zaměstnání (chci být osloven), b) prací aktivně nehledám (můžete mě oslovit), c) práci mám (můžete mě překvapit s nabídkou práce),
Společnost SimpleHire Ltd. si vyhrazuje právo předávat informace o vás a vašem využití této webové stránky v případě přenosu práv společnosti SimpleHire Ltd., například při převzetí, akvizici nebo fúzi s jinou společností.
Soubory cookie
Soubory cookie jsou malé části informací ukládaných do počítače uživatele. Společnost SimpleHire Ltd. může k souborům cookie ve vašem počítači přistupovat a nastavovat je. Soubory cookie dovolují systému Doocv identifikovat uživatele jako registrovaného člena a uložit některé předvolby, které nijak nesouvisí s osobními údaji uživatele. Malá část šifrovaných dat se ukládá do souboru cookie, když se uživatel přihlásí. Díky tomu může systém Doocv uživatele později identifikovat a automaticky jej přihlásit bez nutnosti ručního zadání údajů uživatelem. Tento soubor cookie žádným způsobem nevyzrazuje žádné důvěrné informace.
Korespondence
Společnost SimpleHire Ltd. může uživatele občas kontaktovat a upozornit je na důležité změny systému, technické aktualizace atd. Společnost SimpleHire může také uchovávat korespondenci od uživatelů za účelem sledování. Tato korespondence nebude sdílena, prodávána ani propůjčována žádným jiným třetím stranám, kromě případů, kdy je to požadováno (a) federálním, národním nebo mezinárodním právem, (b) na základě předvolání nebo soudního příkazu, (c) na základě písemného souhlasu uživatele nebo v souvislosti s jakýmikoli dalšími právními záležitostmi při skutečných etických naléhavých případech.

Vyloučení odpovědnosti


Pokud není výslovně uvedeno jinak v písemném ujednáním mezi vámi a společností Doocv, online nástroj, souhrny a dokumenty generované pro uživatele a všechny zde zahrnuté materiály jsou poskytovány ve stavu „jak jsou“ a bez záruk jakéhokoli druhu, ať už vyjádřených nebo odvozených. V maximálním možném rozsahu daném příslušným zákonem společnost SimpleHire ltd. odmítá jakékoli záruky, vyjádřené nebo odvozené, zejména odvozené záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro daný účel nebo záruky neporušení předpisů. Bez omezené výše uvedeného společnost SimpleHire ltd. nezaručuje, že funkce obsažené v komunitě nebo dostupné prostřednictvím komunity budou nepřerušeny nebo bez chyb, že vady budou opraveny, ani že komunita nebo server, který ji tvoří, nebudou obsahovat viry ani jiné škodlivé součásti. Společnost SimpleHire ltd. nezaručuje ani nevznáší námitky v souvislosti s používáním nebo výsledky používání materiálů komunity z hlediska jejich správnosti, přesnosti, spolehlivosti ani jinak. Vy (a nikoli společnost SimpleHire ltd.) nesete veškeré náklady na veškerý nutný servis, opravy nebo úpravy. Příslušný zákon nemusí vynechání odvozených záruk dovolovat, takže výše uvedené vyloučení odpovědnosti pro vás nemusí platit.
Za žádných okolností, zejména v důsledku nedbalosti, společnost SimpleHire ltd. nenese odpovědnost za žádné zvláštní nebo následné škody, které vznikly v důsledku využívání nebo nemožnosti využívat komunitu nebo jakékoli v ní poskytované služby, ani když byla společnost SimpleHire ltd. nebo společností určený zástupce o možnosti takových škod informována. Příslušný zákon nemusí omezení nebo vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody dovolovat, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení pro vás nemusí platit. Žádná doporučení ani informace, v písemné nebo ústní formě, které získáte od společnosti SimpleHire ltd. nebo prostřednictvím komunity, nezakládají žádnou záruku, která není v těchto podmínkách používání výslovně uvedena. Bez ohledu na ustanovení příslušných zákonů je zde ujednáno, že za žádných okolností celková odpovědnost společnosti SimpleHire ltd. vůči vám za veškeré škody, ztráty a příčiny jednání (ať už v podobě smluvního vztahu, deliktu (zejména v souvislosti s nedbalostí) či jinak) nesmí překročit vámi zaplacenou částku, pokud byla zaplacena, za nákup materiálů, služeb nebo produktů.

Žádné záruky


Kvůli technickým, právním a praktickým omezením společnost SimpleHire ltd. nemůže zaručit a nezaručuje nevyzrazení soukromých/osobních informací a údajů uživatele způsoby, které v těchto zásadách o ochraně osobních údajů nebyly popsány. Společnost SimpleHire ltd. může informace za určitých okolností předat vládním úřadům nebo třetím stranám, nebo může dojít k tomu, že třetí strany mohou nezákonně zjistit nebo využívat osobní údaje nebo komunikaci. Jako uživatel společnosti SimpleHire ltd. udělujete souhlas s vyzrazením jakýchkoli vašich informací vykonavatelům práva nebo jiných vládních úředníkům či orgánům, pokud to společnosti SimpleHire ltd., dle vlastního uvážení, považuje za nutné, rozumné nebo vhodné, v souvislosti s vyšetřováním podvodu, porušením práv duševního vlastnictví nebo jinou činností, která je nezákonná nebo která může společnost SimpleHire ltd. vystavit trestní odpovědnosti.