Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 V tomto dokumentu jsou uvedeny podmínky využívání služeb (“Terms”), za kterých společnost Simplehire s.r.o., IČO: 2329654 poskytuje zákazníkům přístup k systému pro generování životopisů a testování osobnosti, motivace, houževnatosti a jiných souvisejících testů.

1.2 Aplikace na tvorbu životopisů je přístupná z webové stránky na doméně doocv.cz a z domény doocv.com (“Web Doocv”) a může být také dostupná z jiných platforem, jako jsou třeba mobilní aplikace.

1.3 Žádáme Vás, abyste se s těmito Podmínkami dobře seznámil/a. Před využíváním náborové platformy nebo souvisejících služeb je třeba tyto Podmínky přijmout.

2. Poskytované služby

2.1 Doocv se zavazuje umožnit Klientovi (jak je definováno níže) přístup k online platformě nazvané Doocv, která nabízí funkce a nástroje k tvorbě životopisů. Doocv vytvoří na svých serverech pro Klienta virtuální prostor, kde může Klient shromažďovat informace týkající se jeho zkušeností v profesním životě, nebo mít uchované výsledků psychologický či sociologických testů. Součástí služby je vytvoření prostoru na doménách třetího řádu "jméno.doocv.com nebo cz" a zároveň na portále doocv.cz poskytne Klientovi přístup k předmětnému software, hostingové služby na svých serverech a podporu pro softwarovou aplikaci (poskytované služby jsou dále v této Smlouvě definovány společně jako “Service”). Rozsah poskytovaných služeb a konkrétní rozsah služeb se může v čase měnit s ohledem na optimalizaci a rozvoj produktů doocv.cz.

2.2 Doocv prohlašuje a zaručuje, že Služba bude poskytována profesionálně a zodpovědně, avšak v kterýkoliv okamžik bude poskytována pouze dle aktuálního stavu a dostupnosti. Doocv souvislosti se Službou neposkytuje žádné další záruky, ať již přímé či nepřímé.

2.3 Doocv tímto poskytuje Klientovi nepřevoditelné a nevýlučné právo k využívání Služby, a to za předpokladu, že Klient bude dodržovat veškeré podmínky této Smlouvy.

3. Klientský účet a registrace uživatelů

3.1 Uživatel, který vytvoří zákaznický účet (“Účet”) prostřednictvím DOOCV registračního formuláře se stane vlastníkem účtu předmětné organizace („Vlastník účtu“). Vlastník účtu bude požádán, aby jménem předmětné organizace akceptoval právní dohodu s DOOCV („Smlouva“). Akceptací těchto Podmínek v průběhu registračního procesu uzavírá Vlastník účtu jménem předmětné organizace („Klient“) Smlouvu s DOOOCV. Vlastník účtu prohlašuje, že je oprávněn takovou Smlouvu jménem Klienta uzavřít.

3.2 Smlouva s Klientem je platná a účinná ode dne, kdy byl Vlastníkem účtu vytvořen Účet.

3.3 DOOCV je oprávněn ověřovat veškeré informace poskytnuté Klientem. Pokud se DOOCV bude domnívat, že informace poskytnuté Klientem v průběhu registrace nebo během pozdějšího využívání služby jsou neúplné, zavádějící anebo porušují (či mají potenciál porušit) libovolná ustanovení těchto Podmínek nebo jiných právních norem, kterými je DOOCV vázán, může DOOCV jednostranně přijmout potřebná opatření včetně například ukončení Smlouvy s Klientem.

3.4 Kolegové a další spolupracující osoby mohou být přizvány a získat přístupová práva na příslušný Účet za účelem spolupráce na náborových projektech Klienta (spolu s Vlastníkem účtu dále jen „Uživatelé“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny Uživatele.

3.5 DOOCV může kdykoliv v budoucnu vyžadovat, aby Klient souhlasil s dalšími dokumenty, které by stvrzovaly Klientovu akceptaci těchto Podmínek.

4. Povinnosti klienta

4.1 Klient prohlašuje a zaručuje, že Klient i jednotliví Uživatelé budou využívat Službu v souladu s touto Smlouvou, zákony a jinými právními předpisy, mimo jiné s ohledem na příslušná pravidla a legislativu týkající se ochrany osobních údajů, pracovního práva a rovných příležitostí.

4.3 Klient bere na vědomí, že DOOCV nemá žádnou kontrolu nad obsahem ukládaným na Klientském Účtu ani nad jakoukoliv komunikací prostřednictvím platformy a nemůže proto nést za ně odpovědnost.

4.4 Klient je povinen odškodnit DOOCV za jakékoliv závazky nebo náklady vzniklé v souvislosti s porušením této Smlouvy, zákonů či jiných právních předpisů, Klientem nebo jeho uživateli v souvislosti s využíváním této Služby.

5. Ceny a platby

5.1 Za právo měsíčního přístupu ke Službě a jejímu využívání je Klient povinen platit DOOCV poplatky stanovené v ceníku, který je Klientovi poskytnut prostřednictvím DOOCV.com nebo DOOCV.cz, ceny jsou stanoveny ve dvou základních tarifech, které si DOOCV vyhrazuje měnit.

premium

5.2 Ceny uvedené na webové stránce DOOCV nezahrnují DPH a zaplacené částky jsou nevratné. DOOCV připočte k fakturované částce příslušnou částku DPH a Klient je povinen uhradit celou částku.

5.3 Pokud není uvedeno jinak na webové stránce DOOCV, poplatky za využívání Služby jsou splatné dopředu (zpravidla měsíční nebo roční předplatné) a hradí se buď karetní transakcí nebo bankovním převodem na základě faktury vystavené DDOOCV Klientovi.

  • Platební karty: Klientovi bude pravidelně odečtena stejná částka za vybraný tarif přímo z vaší karty, a to až do zrušení ze strany klienta. Po obdržení částky na uvedený účet poskytovatele bude Klientovi zaslán daňový doklad emailem.
  • Platba bankovním převodem: každý měsíc bude klientovi zaslána výzva k úhradě. Po zaplacení stanovené částky, bude Klientovi zaslán emailem doklad o zaplacení tj. faktura za poskytnuté služby.

Všechny faktury jsou přístupné v aplikaci DOOCV, kde může Klient v nastavení platbu zrušit a odstoupit od smlouvy.

5.4 V případě úhrady prostřednictvím karetní transakce je DOOCV povinen bez zbytečného odkladu zaslat Klientovi fakturu splňující náležitosti podle zákona o DPH.

5.5 DOOCV si vyhrazuje právo občas ceny měnit za podmínky, že Klient bude o chystané změně informován alespoň s 30-ti denním předstihem. Takovéto oznámení bude doručeno na emailovou adresu Vlastníka účtu a publikováno na webových stránkách DOOCV. Vlastník účtu je zodpovědný za aktualizaci své kontaktní emailové adresy.

5.6 Služby zakoupené Klientem za ceny platné před zavedením nových cen (dle odstavce 5.5 výše) mohou být Klientem plně využity bez dodatečných plateb DDOOCV. Změněné ceny budou uplatněny pouze na nové objednávky nebo obnovování existujícího předplaceného tarifního plánu.

5.7 DOOCV si vyhrazuje právo zablokovat Klientovi a jeho Uživatelům přístup ke Službě v případě, že Klient je v prodlení s platbami za Služby.

5.8 DOOCV může Klientovi nabídnout možnost vyzkoušet si Službu po omezenou dobu zdarma pouze v případě předchozí dohody.

5.9 DOOCV oznámí Klientům na uvedený email novinky a nové funkcionality, které jsou v rozsahu stanovených cen zdarma.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Klient i DOOCV se zavazují řídit se pravidly týkajícími se ochrany osobních údajů, která jsou definována příslušnými ustanoveními předmětné legislativy, kterými jsou Klient, jeho Uživatelé nebo DOOCV vázáni.

6.3 DOOCV zpracovává osobní údaje Uchazečů výhradně proto, aby umožnil Klientovi přístup k těmto údajům ve vlastním životopise tj. za účelem vyhodnocení předpokladů Uchazečů o zaměstnání, nebo za účelem zprostředkování pracovních příležitostí, pokud je klient svolí uložit CV do hromadné databáze. Takto získané osobní údaje jsou DOOCV zpřístupněny jednotlivým Uživatelům systému Doocv.com nebo samotnými Uchazeči v případě, že žádají o zaměstnání prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je součástí DOOCV platformy.

6.4 Osobní údaje zpracovávané DOOCV mohou zahrnovat následující položky: jméno, emailovou adresu, telefonní číslo a případně další údaje, které jsou na Účet vloženy Uživateli nebo které o sobě poskytnou Uchazeči, a které mohou vést k jejich identifikaci.

6.5 V závislosti na rozhodném právu ohledně zpracovávání osobních údajů může mít Klient povinnost informovat Uchazeče o některých záležitostech souvisejících se zpracováváním osobních dat a/nebo může mít povinnost získat souhlas Uchazečů ke zpracovávání jejich osobních údajů.

6.6 Doocv se zavazuje nevyužívat osobní data k jiným účelům, než jak je stanoveno v této Smlouvě. Klient se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s příslušnou legislativou a v souladu s podmínkami dohodnutými s jeho Uchazeči.

7. Práva k nehmotným statkům

7.1 Klient bere na vědomí, že veškeré vlastnictví k nehmotným statkům, včetně všech patentů, ochranných známek, registrovaného designu, neregistrovaných práv k designu, obchodní značce, logům, jménům (včetně ochranné známky „Doocv“), a/nebo průmyslovému či duševnímu vlastnictví či know-how, která jsou vlastněna nebo využívána Doocv v souvislosti s poskytovanou Službou, včetně probíhajících registračních řízení na výše uvedené položky a goodwill s tím spojeného, je a zůstává ve výlučném vlastnictví Docv.

7.2 Klient nemá právo zpětně sestavit, zkompilovat či jinak zpětně vykonstruovat software spojený s poskytováním Služby ani využívat jednotlivé jeho komponenty, soubory, moduly, audio-vizuální obsah či s ním související materiály.

8. Doba platnosti smlouvy

8.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

8.2 Klient může ukončit Smlouvu kdykoliv s okamžitou platností tak, že zruší předplatné Služby v nastaven.

8.3 Doocv může ukončit tuto Smlouvu kdykoliv s měsíční výpovědní lhůtou tak, že doručí výpověď na emailovou adresu Vlastníka účtu Klienta nebo do registrovaného sídla Klienta. Výpovědní doba začíná běžet ode dne zaslání výpovědi Klientovi. V případě, že Klient má předplacené Služby za období přesahující den ukončení smlouvy, je DOOCV povinen vrátit Klientovi příslušnou část předplatného za nevyužité období.

8.4 DOOCV je oprávněn ukončit Smlouvu s okamžitou platností, pokud (i) se důvodně domnívá, že Klient jedná v rozporu s touto Smlouvou nebo platnou legislativou, nebo (ii) přestane poskytovat Službu, nebo (iii) Klient je v prodlení s úhradou poplatků za využívání Služeb.

8.5 V případě ukončení smlouvy se strany v dobré víře dohodnou na vypořádání veškerých otevřených záležitostí, jako je migrace Klientových dat, případné probíhající stížnosti týkající se ochrany osobních údajů či finanční závazky, které vůči sobě strany mohou mít.

9. Reklamace

9.1 Případné reklamaci vůči poskytované službě je možné uplatnit na adrese info@doocv.cz popřípadě na telefonním čísle 775 304 851.

9.2 Klient je povinen klientovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.3 Doocv rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Doocv s klientem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a klient má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle klienta (uplatnění práva z vadného plnění) Doocv.

9.4 Doocv písemně informuje klienta o výsledku reklamace.

9.5 V případě oprávněné reklamace má klient právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může klient u Doocv uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

9.6 Volbu způsobu reklamace má klient.

9.7 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. Rozhodné právo a spory

10.1 Tato Smlouva se řídí českým právním řádem.

10.2 Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy a/nebo s ní související podléhají rozhodnutí českých soudů.